INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV – SÚŤAŽE

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a

v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Naša spoločnosť si uvedomujme, že v súvislosti s realizáciou Súťaže dochádza k spracúvaniu osobných údajov a preto sa snažíme dodržiavať všetky zákonnom požadované opatrenia, aby sa zabezpečila ich náležitá ochrana a bezpečnosť. Zároveň by sme Vás ako dotknutú osobu chceli informovať o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov.

Obchodné meno: Andrej Zajaček
Adresa: Petzvalova 3379/67, Žilina, PSČ: 010 15
IČO: 45 625867
   
   
Telefónne číslo: +421 903 972 721
E-mail: info@umwear.com
   

Účel spracúvania osobných údajov Organizovanie, realizácia, vyhodnotenie súťaže a prípadne aj doručenie výhry. Rozsah spracúvania osobných údajov Titul, meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, tel. číslo, prípadne aj dátum narodenia Právny základ spracúvania osobných údajov: § 13 ods.1 písm. b) Zákona - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na zaradenie osoby do súťaže na základe jej žiadosti a následne vyhodnotenie súťaže a doručenie výhry (vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy o účasti na súťaži na základe žiadosti dotknutej osoby a na plnenie zmluvy o účasti na súťaži, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba - súťažiaci) Kategórie príjemcov Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii:    nie je Príjemca v členskom štáte EÚ a EHP:   kuriérska/doručovateľská služba/slovenská pošta, poskytovateľ webhostingu (zálohy databázy), poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu) Orgán verejnej moci, ktorý spracúva OÚ na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná: štátne kontrolné orgány v oblasti elektronického obchodovania Prenos obchodných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií Nie je a ani sa nezamýšľa. Doba uchovávania osobných údajov Počas realizácie súťaže, po vyhodnotení súťaže budú Vaše údaje vymazané. Poučenie o právach dotknutej osoby Ako dotknutá osoba máte: - právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby, - právo na opravu Vašich osobných údajov, - právo na vymazanie Vašich osobných údajov alebo - právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, - právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj - právo na prenosnosť osobných údajov, - právo podať sťažnosť dozornému orgánu - právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona, Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu: info@umwear.com, kde Vám poskytneme aj bližšie informácie. Poskytnutie vašich osobných údajov je  - požiadavkou, ktorá je potrebná na zaradenie osoby do súťaže  a doručenia výhry  V prípade, že máte záujem byť zaradený do súťaže, je potrebné, aby ste nám poskytli osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre realizáciu súťaže. Následkom neposkytnutia Vašich osobných údajov je nemožnosť byť zaradený do súťaže, iné následky nie sú. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.