INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV - COOKIES

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a

v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Naša spoločnosť si uvedomuje, že v súvislosti so spracúvaním Cookies dochádza k spracúvaniu aj osobných údajov a preto sa snažíme dodržiavať všetky zákonnom požadované opatrenia, aby sa zabezpečila ich náležitá ochrana a bezpečnosť. Zároveň by sme Vás ako dotknutú osobu chceli informovať o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov.

Obchodné meno: Andrej Zajaček
Adresa: Petzvalova 3379/67, Žilina, PSČ: 010 15
IČO: 45 625867
   
   
Telefónne číslo: +421 903 972 721
E-mail: info@umwear.com
   

Účel spracúvania osobných údajov Súbory cookies umožňujú skvalitňovať a prispôsobovať služby prevádzkovateľa poskytované prostredníctvom E-shopu. Rozsah spracúvania osobných údajov - Cookies, ktoré slúžia pre správne zobrazovanie našich stránok, aby bolo možné dokončiť proces nákupu s čo najmenšími ťažkosťami - Cookies, ktoré slúžia pre ukladanie vašich preferencií napr. históriu nákupného košíka - Cookies, ktoré slúžia pre analýzu toho, čo a ako dlho, ako často si prezeráte na našej webovej stránke, - Reklamné cookies, ktoré slúžia pre lepšie zobrazovanie personalizovanej reklamy, - Cookies, ktoré slúžia na online identifikáciu prihláseného užívateľa webovej stránky Právny základ spracúvania osobných údajov: Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov - § 13 ods.1 písm. a) Zákona Kategórie príjemcov Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii:    nie je Príjemca v členskom štáte EÚ a EHP:    poskytovateľ webhostingu, poskytovateľ trackovacích služieb, poskytovateľ IT servisu/údržby Prenos obchodných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií Nie je a ani sa nezamýšľa. Doba uchovávania osobných údajov 24 hodín Poučenie o právach dotknutej osoby Ako dotknutá osoba máte: - právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby, - právo na opravu Vašich osobných údajov, - právo na vymazanie Vašich osobných údajov alebo - právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, - právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj - právo na prenosnosť osobných údajov, - právo podať sťažnosť dozornému orgánu - právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona, Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu: info@umwear.com, kde Vám poskytneme aj bližšie informácie. Poučenie o práve kedykoľvek odvolať svoj súhlas Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa cookies kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom tlačidla Odvolať poskytnutý súhlas so spracúvaním cookies alebo písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu: info@umwear.com. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné V prípade, že nesúhlasíte so sledovaním cookies, vaše OÚ sa nebudú pre daný účel spracúvať a nemá to žiaden dopad/následky na možnosti vášho nakupovanie na našom E-shope. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.