INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV - E-SHOP

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a

v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Naša spoločnosť si uvedomuje, že v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu dochádza k spracúvaniu aj osobných údajov a preto sa snažíme dodržiavať všetky zákonnom požadované opatrenia, aby sa zabezpečila ich náležitá ochrana a bezpečnosť. Zároveň by sme Vás ako dotknutú osobu chceli informovať o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov.

Obchodné meno: Andrej Zajaček
Adresa: Petzvalova 3379/67, Žilina, PSČ: 010 15
IČO: 45 625867
   
   
Telefónne číslo: +421 903 972 721
E-mail: info@umwear.com
   

Účel spracúvania osobných údajov Predaj tovaru, vyhotovenie faktúry, dodanie tovaru, reklamné účely a prípadná reklamácia tovaru alebo prípadný súdny spor týkajúci sa kúpnej zmluvy. Rozsah spracúvania osobných údajov Titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa na doručenie tovaru, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, č. účtu na prípadné vrátenie peňazí, pri platbe kartou aj údaje nevyhnutné na uskutočnenie platby cez internet. Právny základ spracúvania osobných údajov:

  • 13 ods.1 písm. b) Zákona - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Kúpnej zmluvy realizovanej cez E-shop, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (kupujúci), alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby
  • 13 ods.1 písm. c) Zákona - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitných predpisov. Ide najmä o:
  • zákon č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  • zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.o priestupkoch v znení neskorších predpisov;
  • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  v znení neskorších predpisov;
  • 13 ods.1 písm. f) Zákona - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, konkrétne na uplatňovanie/bránenie nárokov predávajúceho súdnou cestou napr. nárok na náhradu škody

Kategórie príjemcov Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii:    nie je Príjemca v členskom štáte EÚ a EHP:  Kuriérska/doručovateľská služba/slovenská pošta / Poskytovateľ webhostingu (zálohy databázy) / Poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu) Orgán verejnej moci, ktorý spracúva OÚ na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná: Štátne kontrolné orgány v oblasti elektronického obchodovania Prenos obchodných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií Nie je a ani sa nezamýšľa. Doba uchovávania osobných údajov Účtovné doklady: 10 rokov Registračné údaje na (E-shop): Počas realizácie kúpnej zmluvy a ešte počas trvania záručnej doby, ktorá je 2 roky od prevzatia tovaru. Poučenie o právach dotknutej osoby Ako dotknutá osoba máte: - právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby, - právo na opravu Vašich osobných údajov, - právo na vymazanie Vašich osobných údajov alebo - právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, - právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj - právo na prenosnosť osobných údajov, - právo podať sťažnosť dozornému orgánu - právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona, Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu: info@umwear.com, kde Vám poskytneme aj bližšie informácie. Poskytnutie vašich osobných údajov je  - požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie a realizáciu kúpnej zmluvy uzavretej cez E-shop V prípade, že máte záujem o kúpu tovaru cez náš E-shop, je potrebné, aby ste nám poskytli osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre realizáciu kúpnej zmluvy. Následkom neposkytnutia Vašich osobných údajov je nemožnosť uzavrieť a realizovať kúpnu zmluvu cez E-shop, iné následky nie sú. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.