INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV - ODBER NOVINIEK

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a

v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Naša spoločnosť si uvedomuje, že v súvislosti so zasielaním elektronických reklamných a informačných správ (Newsletters) dochádza k spracúvaniu osobných údajov a preto sa snažíme dodržiavať všetky zákonnom požadované opatrenia, aby sa zabezpečila ich náležitá ochrana a bezpečnosť. Zároveň by sme Vás ako dotknutú osobu chceli informovať o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov.

Obchodné meno: Andrej Zajaček
Adresa: Petzvalova 3379/67, Žilina, PSČ: 010 15
IČO: 45 625867
   
   
Telefónne číslo: +421 903 972 721
E-mail: info@umwear.com
   

Účel spracúvania osobných údajov Informovanie o rôznych akciách, novinkách, tovare a činnostiach prevádzkovateľa (zasielanie newsletterov). Rozsah spracúvania osobných údajov E-mailová adresa, meno a priezvisko. Právny základ spracúvania osobných údajov: Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov - § 13 ods.1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajpv. Kategórie príjemcov Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii:    nie je Príjemca v členskom štáte EÚ a EHP:    poskytovateľ webhostingu, poskytovateľ IT servisu/údržby. Prenos obchodných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií Nie je a ani sa nezamýšľa. Doba uchovávania osobných údajov Po dobu trvania záujmu o odber noviniek. Ak si klient bude priať zrušiť odber noviniek, prestanú sa mu zasielať newslettery a jeho OÚ v databáze sa vymažú. Poučenie o právach dotknutej osoby Ako dotknutá osoba máte: - právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby, - právo na opravu Vašich osobných údajov, - právo na vymazanie Vašich osobných údajov alebo - právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, - právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj - právo na prenosnosť osobných údajov, - právo podať sťažnosť dozornému orgánu - právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona, Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu: info@umwear.com, kde Vám poskytneme aj bližšie informácie. Poučenie o práve kedykoľvek odvolať svoj súhlas Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa odberu noviniek kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom tlačidla Zrušiť odber noviniek alebo písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu info@umwear.com. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné V prípade, že máte záujem o odber noviniek, budeme potrebovať Váš E-mail, aby sme Vám mohli zasielať elektronické správy - newsletter. Následkom neposkytnutia E-mailovej adresy je nemožnosť zasielať Vám elektronické správy - newsletter, iné následky nie sú. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.