INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV - REGISTRÁCIA ZÁKAZNÍKA

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a

v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Naša spoločnosť si uvedomujme, že v súvislosti s Registráciou na e-shope dochádza k spracúvaniu osobných údajov a preto sa snažíme dodržiavať všetky zákonnom požadované opatrenia, aby sa zabezpečila ich náležitá ochrana a bezpečnosť. Zároveň by sme Vás ako dotknutú osobu chceli informovať o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov.

Obchodné meno: Andrej Zajaček
Adresa: Petzvalova 3379/67, Žilina, PSČ: 010 15
IČO: 45 625867
   
   
Telefónne číslo: +421 903 972 721
E-mail: info@umwear.com
   

Účel spracúvania osobných údajov Urýchliť a uľahčiť prípadný, ale hlavne opakovaný nákup, tak aby kupujúci nemusel opakovane, pri každom nákupe opätovne vypĺňať registračné údaje. Rozsah spracúvania osobných údajov Titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa na doručenie tovaru, E-mailová adresa, telefónne číslo. Právny základ spracúvania osobných údajov: Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov - § 13 ods.1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov. Kategórie príjemcov Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii:    nie je Príjemca v členskom štáte EÚ a EHP:    poskytovateľ webhostingu, poskytovateľ IT servisu/údržby. Prenos obchodných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií Nie je a ani sa nezamýšľa. Doba uchovávania osobných údajov Po dobu trvania záujmu o registráciu. Ak si klient bude priať zrušiť registráciu, jeho OÚ v databáze sa vymažú. Avšak, ak si klient objednal alebo kúpil nejaký tovar cez E-shop a pre tento účel je registrovaný v E-shope, ostávajú jeho údaje v databáze E-shopu po dobu realizácie kúpnej zmluvy a ešte počas trvania záručnej doby, ktorá je 2 roky od prevzatia tovaru. Poučenie o právach dotknutej osoby Ako dotknutá osoba máte: - právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby, - právo na opravu Vašich osobných údajov, - právo na vymazanie Vašich osobných údajov alebo - právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, - právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj - právo na prenosnosť osobných údajov, - právo podať sťažnosť dozornému orgánu - právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona, Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu: info@umwear.com, kde Vám poskytneme aj bližšie informácie. Poučenie o práve kedykoľvek odvolať svoj súhlas Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa registrácie kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom tlačidla Zrušiť registráciu alebo písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu info@umwear.com. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné V prípade, že máte záujem o registráciu, budeme potrebovať Váš E-mail a identifikačné a kontaktné údaje, aby sme Vás mohli registrovať . Následkom neposkytnutia  osobných údajov je nemožnosť registrovať Vás, iné následky nie sú.. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.