1.1 Predávajúci:

Obchodné meno: UM Crew s. r. o.
Sídlo: Petzvalova 3379/67, Žilina, 010 01
IČO: 53928172
IČ DPH: SK2121530224
DIČ: 2121530224

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odiel: Sro, vložka číslo 77701/L.

Banka: Fio Banka
IBAN: SK91 8330 0000 0024 0202 3132
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX


(ďalej ako „predávajúci“)

Adresa prevádzkarne:

UM Wear
Kamenná 11
Žilina
010 01
Slovenská republika

1.2 Kontaktné údaje:

Telefónne číslo: +421 903 972 721
E-mail: info@umwear.com

1.3 Adresa, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu, vrátiť zakúpený tovar, podať sťažnosť alebo iný podnet:

UM Crew s. r. o.
Petzvalova 3379/67
010 15 Žilina
Slovenská republika

2. Úvodné ustanovenia

 

2.1 Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je jasne a zrozumiteľne informovať kupujúceho a poskytnúť mu všetky potrebné informácie pred uzavretím zmluvného vzťahu a zároveň ho poučiť o práve na odstúpenie od zmluvy a o reklamačnom poriadku.

2.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu www.umwear.com.

2.3 V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskym zákonníkom a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

3. Vymedzenie pojmov

 

3.1 Prevádzkovateľom elektronického/internetového obchodu (e-shopu) je UM Crew, s.r.o., so sídlom: Petzvalova 3379/67, 010 15 Žilina, IČO: 53 928 172.

3.2 Predávajúcim je taktiež UM Crew, s.r.o., so sídlom: Petzvalova 3379/67, 010 15 Žilina, IČO: 53 928 172.

3.3. Kupujúcich rozdeľujeme do dvoch kategórii:

3.3.1 „Zákazníkom“ je v zmysle týchto Obchodných podmienok spotrebiteľ, fyzická osoba bez postavenia spotrebiteľa alebo právnická osoba, ktorá uskutočnila objednávku tovaru od predávajúceho za podmienok špecifikovaných v týchto Obchodných podmienkach.

Za zákazníka sa považuje tiež Slovenská republika, popr. iný štát, územný samosprávny celok (obec, kraj) alebo iný verejný obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z.z, o verejnom obstarávaní, ako napr. Štátna príspevková organizácia alebo príspevková organizácia, v ktorej funkciu zriaďovateľa vykonáva územný samosprávny celok, ak Poskytovateľ s takou osobou uzatvára zmluvu, ktorej predmetom je dodanie zákazkového textilu, prevedenie potlače, výšivky, nášivky, sublimácie alebo aplikácia potlačí, výšiviek a/alebo nášiviek na textil zákazníka.

3.3.2 „Spotrebiteľ“ je fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „Spotrebiteľ“). Vzťahy medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom sa riadia ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení, a tiež zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Právne vzťahy výslovne neupravené v týchto Obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

3.4 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci pravdivé informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru alebo služby z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný elektronickým systémom obchodu.

3.5 Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho s využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu a pod..

3.6 Zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru sa na účely týchto VOP rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda vec za odplatu, najmä kúpna zmluva a zmluva o dielo alebo zmluva, ktorej predmetom je predaj tovaru aj poskytnutie služby.

3.7 Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

4. Postup vytvárania objednávky a uzavretia zmluvy

 

4.1 Kupujúci si môže cez e-shop objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „PRIDAŤ DO KOŠÍKA“.

4.2 Pred uzatvorením zmluvy, skôr ako kupujúci odošle objednávku, poskytne predávajúci kupujúcemu všetky zákonom požadované informácie (Informácie poskytované pred uzavretím zmluvy).

4.3 Kupujúci následne vyplní fakturačné / dodacie údaje, vyberie spôsob dopravy a platby a zaškrtne súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

4.4 Vytvorená objednávka bude zaregistrovaná v systéme, o čom bude kupujúci informovaný emailovým oznámením. Obsahom e-mailového oznámenia budú aj nasledujúce informácie:

 • hlavné vlastnosti tovaru alebo služby;
 • celková cenu tovaru alebo služby vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné;
 • informácia o dĺžke trvania zmluvy vrátane minimálnej dĺžky trvania záväzkov spotrebiteľa;
 • informácia o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie
 • všeobecné obchodné podmienky.
  • Pre odoslanie záväznej objednávky je potrebné, aby kupujúci stlačil tlačidlo/funkciu s názvom „objednať s povinnosťou platby“, čím kupujúci výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu, ako aj to, že bol oboznámený so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré musí označiť pred stlačením spomínaného tlačidla za “prečítané”.

4.5 Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

4.6 V prípade zákazkovej výroby sa objednávka vyhotoví manuálne na základe dodacích a fakturačných údajov získaných od zákazníka

4.7 Všetky prijaté objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné. Zmluva, predmetom, ktorej je predaj tovaru, vzniká na základe elektronického potvrdenia objednávky v systéme predávajúcim.

 • Zmena obsahu objednávky sa považuje za nový návrh zmluvy a zmluva vzniká až elektronickým potvrdením objednávky v systéme predávajúcim predávajúcim.
 • Z uvedenej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť dohodnutý tovar alebo službu kupujúcemu riadne a včas dodať a kupujúcemu povinnosť dohodnutý tovar alebo službu prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.

5. Storno objednávky

5.1 STORNO OBJEDNÁVKY ZO STRANY KUPUJÚCEHO

5.1.1 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim.

5.1.2 Kupujúci môže stornovať objednávku bez poplatku a bez udania dôvodu ešte do 24 hodín po jej záväznom potvrdení, ale len v prípade, že predmetom objednávky je nákup tovaru ktorý nie je „na zákazku“ a nie je nutné ho vyhotoviť podľa osobitných požiadaviek kupujúceho.

5.1.3 Pre všetky ostatné prípady stornovania už potvrdenej objednávky platí, že kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú takýmto konaním. Predávajúci uplatní právo na náhradu škody predovšetkým v prípade nákupu tovaru „na zákazku“, ktorý bolo nutné zhotoviť podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

5.2 STORNO OBJEDNÁVKY ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO

5.2.1 Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • kľúčový materiál pre zhotovenie tovaru sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena;
 • v prípade technického zlyhania, poruchy portálu e-shopu, v prípade zjavnej chyby v písaní a počítaní a inej zrejmej nesprávnosti;
 • v prípade vypredania zásob;
 • v prípade objednávky, ktorú nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.);

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

6. Cena tovaru

6.1 Cena tovaru je konečná, uvádzaná v mene: EUR.

6.2 Zľavy/Akcie/Výhody Zľavy/Akcie/Výhody platia v súlade s ich podmienkami výlučne od a do uvedeného dátumu danej zľavy/akcie/výhody alebo do vypredania zásob. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, platí, že jednotlivé zľavy/akcie/výhody nie je možné vzájomne kombinovať. Pri mimoriadnych akciách typu Black Friday alebo Happy Hour sa zľavy taktiež kumulovať nedajú. Výška zľavy počas týchto akcií je platná a účtovaná len vtedy, keď budú splnené podmienky v popise týchto mimoriadnych akcií.

6.3 Darček V prípade, že ste k tovaru dostali darček (bez akejkoľvek platby, t.j. za 0,- eur), prípadná reklamácia sa na darček nevzťahuje. Nie je to predaný tovar. Ohľadom dodania darčeku si vyhradzujeme právo zmien v baleniach a variantoch, ako aj právo jeho dodania do vyčerpania zásob.

7. Platobné podmienky

 

7.1 Za tovar a služby zakúpené v e-shope je možné platiť jednou z nasledujúcich možností:

 1. platbu na základe darčekového poukazu.
 2. platba prostredníctvom internet bankingu,
 3. platba kartou prostredníctvom platobných brán
 4. platba na základe faktúry so splatnosťou uvedenou vo faktúre
 5. výnimočne platba na dobierku (zaplatíte doručovateľovi v hotovosti alebo kreditnou kartou)

7.2 Pokiaľ nebude splatná cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude splatná cena uhradená v plnej výške.

8. Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

 

8.1 Pri platbe cez internet banking, resp. platobnú bránu si predávajúci za dopravné účtuje:

a.) pri doprave Slovenskou poštou s doručením 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu sumu vo výške podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty

b.) pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu sumu vo výške podľa aktuálneho cenníka kuriérskej spoločnosti

c.) pri objednávke a zasielaní tovaru do zahraničia je výška poplatku za dopravu vyčíslená podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty či kuriérskej spoločnosti

Cena sa môže pravidelne meniť v závislosti od cien Slovenskej pošty / prepravnej spoločnosti či celkovej váhy a rozmerov objednávky.

8.2 Pri platbe na dobierku si predávajúci za dopravné účtuje:

a.) pri doprave Slovenskou poštou s doručením 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu sumu vo výške podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty

b.) pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu sumu vo výške podľa aktuálneho cenníka kuriérskej spoločnosti

c.) pri doprave do akéhokoľvek zahraničného štátu – táto možnosť platby nie je možná.

Cena sa môže zmeniť v závislosti od cien Slovenskej pošty / prepravnej spoločnosti či celkovej váhy a rozmerov objednávky.

8.3 Spoločnosť si balné neúčtuje.

8.4 Spoločnosť si neúčtuje ani platobné metódy.

8.5 Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

8.6 Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo dohodnuté v objednávke.

9. Dodacie podmienky

 

9.1 Pri každom tovare je uvedená dodacia lehota a znamená, do koľkých pracovných dní od uzavretia zmluvy daný tovar zvyčajne odosielame – odovzdávame balík prepravcovi/doručovateľovi.

9.2 Ak bude pri tovare uvedené „do 3 dní / do 5 dní / do 7 dní“, je lehota na dodanie tovaru zvyčajne tomto počte dní alebo v prípade neočakávanej situácie aj viac, pretože tieto produkty nie sú fyzicky skladom a pripravené na okamžitú expedíciu.

9.3 Ak bude pri tovare uvedené „na objednávku“, je lehota na dodanie tovaru individuálna, pretože ide o zhotovenie novej veci podľa individuálnych predstáv a požiadaviek objednávateľa, a po jej reálnom zistení budeme kupujúceho obratom informovať e-mailom.

9.4 V prípade predĺženia dodacej lehoty z dôvodu, že sa kľúčový materiál pre zhotovenie tovaru už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena, alebo došlo k mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej udalosti budeme o tom obratom informovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe, a to aj s možnosťou stornovania objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inom spôsobe riešenia.

9.5 Každý kupujúci je informovaný e-mailom o všetkých zmenách stavu jeho objednávky. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

9.6 Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskou spoločnosťou na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu v prevádzkarni predávajúceho po vzájomnej dohode.

9.7 Tovar dodávame na celom území Slovenskej republiky. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a príp. ďalších dodacích podmienok dohodnutých medzi kupujúcim a predávajúcim (e-mailom).

9.8 Zásielka s tovarom vždy nemusí obsahovať faktúru (doklad o kúpe tovaru), obchodné podmienky a formulár na odstúpenie od zmluvy, ak sú kupujúcemu odoslané elektronicky.

9.9 Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu. K dodacej lehote treba preto pripočítať dni, počas ktorých trvá doručenie prostredníctvom daného prepravcu. O tom, že Vaša objednávka bola odovzdaná prepravcovi alebo je pripravená na osobný odber, Vás budeme informovať e-mailom a sms.

9.10 Ak Vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maile, kontaktujte nás prosím. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení následne poskytneme e-mailom alebo telefonicky.

9.11 V prípade spotrebiteľskej kúpnej zmluvy sme ako predávajúci povinní splniť Vašu objednávku a doručiť Vám tovar v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky. Ak objednaný tovar alebo časť tovarov z objednávky nie je možné dodať vo vyššie uvedenej lehote, budeme Vás o tejto situácii informovať v čo možno najkratšom čase a oznámime Vám predpokladaný termín dodania tovaru alebo navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 30 dní na Vami určený bankový účet, ktorý nám zašlete na náš mail info@umwear.com.[/vc_toggle][vc_toggle title=”10. Licenčné právo”]10.1 Na tlač vlastného obrázka musí kupujúci vlastniť licenčné práva k používaniu danej grafiky. V prípade, ak si kupujúci nie je istý právom na použitie daného motívu, kupujúci má povinnosť kontaktovať príslušného majiteľa práv. V nejasných prípadoch sa takéto motívy nemôžu použiť.

Za grafiky zadané kupujúcim berie zodpovednosť kupujúci. Používanie známych ochranných známok alebo firemných log spravidla znamená takisto porušovanie autorských práv jednotlivých majiteľov. Pokiaľ tretia strana uplatní voči prevádzkovateľom online obchodu www.umwear.com svoje nároky z porušenia vlastníckych alebo autorských práv, kupujúci je povinný prevádzkovateľa online obchodu www.umwear.com od týchto oprávnených nárokov oslobodiť a uhradiť náklady na obhajobu.

11. Odstúpenie od zmluvy

11.1 POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

11.1.1 Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, alebo ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene: keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením, napríklad listom zaslaným poštou na adresu: UM Crew, s.r.o., so sídlom: Petzvalova 3379/67, 010 15 Žilina alebo emailom: info@umwear.com. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

11.1.2 Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame (vždy podľa aktuálneho cenníka kuriérskej spoločnosti alebo Slovenskej). Platby Vám budú vrátené najneskôr do 30 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu prevádzkarne najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.

(http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf). Týmto Vás informujeme, že ak sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy, priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy.

Informácia o zodpovednosti kupujúceho za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: „Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.“

11.2 KEDY KUPUJÚCI NEMÔŽE ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

11.2.1 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je napr.:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 • vykonanie naliehavých opráv, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,  ostatné prípady sú uvedené v §7 ods. 6 zákona č. 102/2014. Z.z.

11.2.2 Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia si zmluvné strany všetky vzájomne prijaté plnenia. Preto pokiaľ dôjde k uplatneniu tohto práva, kupujúci je povinný dodržať nasledovné podmienky k vrátenému tovaru:

 • vrátený tovar nesmie javiť známky používania (je možné len jeho vyskúšanie)
 • vrátený tovar musí byť kompletný (vrátane úplnej dokumentácie a aj visačiek)
 • tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe – faktúru (ak bol obsahom balíka)

11.2.3 Vami vrátený tovar odporúčame zaslať doporučene, prípadne aj poistiť, nakoľko neručíme za jeho možnú stratu na ceste k nám zo strany tretieho subjektu. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.

11.2.4 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

11.2.5 Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť všetky platby a náhrady, a to vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

11.3 VÝSLOVNÝ SÚHLAS SO ZAČATÍM ZHOTOVOVANIA VECI NA ZÁKAZKU PRED UPLYNUTÍM LEHOTY NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

11.3.1 Predávajúci týmto poučuje kupujúceho o tom, že udelením súhlasu so začatím zhotovovania veci na zákazku pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, po úplnom zhotovení veci, stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

11.3.2 Kupujúci týmto udeľuje predávajúcemu výslovný súhlas so začatím zhotovovania veci na zákazku pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a zároveň vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že udelením súhlasu stráca po úplnom zhotovení veci právo na odstúpenie od zmluvy.

12. Reklamačný poriadok a záručné podmienky

 

12.1 Napriek tomu, že sa naša spoločnosť snaží robiť našu prácu čo najlepšie a ponúkať Vám perfektné služby, môže sa stať, že niečo nie je tak, ako by malo byť. Na zabezpečenie rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií slúži tento reklamačný poriadok.

12.2 Zodpovednosť za vady predaného tovaru
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri tovaroch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci tiež zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Kupujúci je povinný vytknúť vady tovaru predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť tovar prezrieť. Kupujúci je povinný si pri prevzatí tovaru, tovar prezrieť a skontrolovať kompletnosť dodaného tovaru a príslušných dokladov (daňový doklad – faktúra).

Ak sa tovar doručuje kuriérskou službou alebo poštou je kupujúci povinný na mieste prevzatia skontrolovať, či je poškodený obal zásielky. V prípade poškodeného obalu zásielky a podozrenia, že tovar môže byť rovnako poškodený, spíšte priamo s vodičom prepravnej spoločnosti protokol o zistených vadách napr. pre poškodenie obalu tovaru, mechanické poškodenie tovaru, alebo nekompletnosť zásielky. Následne nás neodkladne kontaktujte s foto-dokumentáciou mailom alebo telefonicky.

Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný tovar skontrolovať a zistené zjavné vady týkajúce sa mechanického poškodenia tovaru alebo jeho obalu, množstva dodaného tovaru, kompletnosti dokladov, príp. iné zjavné vady reklamovať ihneď.

12.3 Záručná doba
Záručná doba na tovar zakúpený kupujúcim – spotrebiteľom v internetovom obchode www.umwear.com je 24 mesiacov podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. Záručná doba v prípade zhotovenia veci na zákazku objednanej prostredníctvom internetového obchodu www.umwear.com je 24 mesiacov podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. Záručná doba na tovar zakúpený kupujúcim – zákazníkom v internetovom obchode www.umwear.com je 12 mesiacov podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne.

12.4 Zánik práv
Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Kupujúci preto môže uplatniť reklamáciu len v záručnej dobe.

12.5 Právo na uplatnenie reklamácie
Ak kupujúci zistí, že dodaný tovar má vadu, t.j. nemá požadované, prípadne právnymi predpismi stanovené vlastnosti, resp. nie je v bežnej kvalite, má právo túto vadu reklamovať.

Kupujúci je povinný vytknúť vady tovaru predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil a ďalej nesmie tovar používať s ohľadom na charakter vady.

12.6 Kde možno reklamáciu uplatniť
Kupujúci môže uplatniť reklamáciu alebo vykonanie záručných opráv písomne na adrese: UM Crew s.r.o., so sídlom: Petzvalova 3379/67, 010 01 Žilina, zaslaním reklamovaného tovaru a uvedením vady tovaru. Tovar, ktorý reklamujete by nemôže byť špinavý a nehygienický. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru), ak nebol odoslaný elektronicky. Tovar odporúčame zaslať doporučene a prípadne poistiť, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú našou spoločnosťou preberané, ani akceptované. Kupujúci môže tiež uplatniť reklamáciu osobne v prevádzkarni predávajúceho u vedúceho prevádzky alebo u ním povereného zamestnanca.

12.7 Čo možno reklamovať
Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho. Ku každému tovaru je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

12.8 Reklamáciu nie je možné uplatniť na vady výrobku spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením zo strany kupujúceho. Nesprávnym používaním sa rozumie nesprávne zaobchádzanie s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na čistenie, pranie, sušenie, žehlenie, skladovanie a používanie pre iný účel ako bol určený. Výrobok nesmie byť mechanicky poškodený, pričom mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na určený účel. Výrobok nie možné reklamovať pre fľaky, škvrny a iné ušpinenie tovaru, ktoré vznikli po prevzatí tovaru. Výrobok nesmie byť poškodený jeho nadmerným zaťažovaním alebo zanedbaním starostlivosti o jeho údržbu.

Reklamáciu nie je možné uplatniť ani na vady vzniknuté bežným používaním a opotrebovaním výrobku.

12.9 Poučenie o právach kupujúceho

Ak kupujúci uplatní právo zo zodpovednosti za vady tovaru, je predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba povinná poučiť kupujúceho o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka v nasledovnom rozsahu:

12.9.1 Odstrániteľná vada
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

12.9.2 Neodstrániteľná vada
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

12.10 Právo voľby kupujúceho
Kupujúci má právo voľby, ktoré z vyššie uvedených práv si uplatní.

12.11 Určiť spôsob vybavenia reklamácie
Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z vyššie uvedených práv si uplatní, je predávajúci (alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba) povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) z.č. 250/2007 Z. z. ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Tieto spôsoby vybavenia reklamácie sú: odovzdanie opraveného výrobku, výmena výrobku, vrátenie kúpnej ceny výrobku, vyplatenie primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

12.12 Vybavenie reklamácie
Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa osobitného predpisu.

12.13 Potvrdenie o uplatnení reklamácie
Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu potvrdenie. Ak nie je možné potvrdenie dodať ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

12.14 Doklad o vybavení reklamácie
Predávajúci o vybavení reklamácie vydá a doručí kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

12.15 Evidencia reklamácií
Predávajúci vedie evidenciu o reklamáciách a na požiadanie orgánu dozoru ju sprístupní k nahliadnutiu. Evidencia o reklamácii obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

12.16 Tento reklamačný poriadok bude prístupný na viditeľnom mieste dostupnom pre kupujúceho.

13. Informácia o alternatívnom riešení sporov
Vážený kupujúci, v súlade so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov Vás týmto informujeme, že ako spotrebiteľ máte právo obrátiť sa na našu spoločnosť so žiadosťou o nápravu, ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaša práva.

Identifikačné a kontaktné údaje našej spoločnosti sú:

Obchodné meno: UM Crew s. r. o.
Sídlo: Petzvalova 3379/67, Žilina, 010 01
IČO: 53 928 172
IČ DPH: SK2121530224

Kontaktné údaje:
Telefónne číslo: +421 903 972 721
E-mail: info@umwear.com

(ďalej ako spoločnosť alebo ako „predávajúci”).

Ak naša spoločnosť na Vašu žiadosť o nápravu odpovedala zamietavo alebo na ňu neodpovedala do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) je treba podať príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iné právnické osoby zapísané v zozname Ministerstva hospodárstva SR. Ako spotrebiteľ máte právo voľby, ktorému z nich uvedený návrh podáte. Zoznam je dostupný na stránke http://www.economy.gov.sk/zoznamsubjektovalternativnehorieseniaspotrebitelskychsporov/

Návrh môžete podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe a obsahuje zákonom predpísané náležitosti.

Platforma na podávanie alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu: http://www.soi.sk/sk/Alternativnerieseniespotrebitelskychsporov.soi

Zároveň ste oprávnený použiť platformu riešenia sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/, kde vyplníte elektronický formulár sťažnosť na obchodníka.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od Vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur vrátane DPH. Výsledkom konania o alternatívnom riešení sporu, by mala byť dohoda predajcu a spotrebiteľa o zmierlivom vyriešení ich sporu. Avšak ani záväznosť takejto dohody nebráni stranám, aby svoj spor následne riešili súdnou cestou.

14. Informácia o postupoch uplatňovania sťažností a podnetov spotrebiteľov

14.1 V prípade podania Vášho návrhu, pripomienky, sťažnosti alebo podnetu sa budeme týmito bezodkladne zaoberať s prihliadnutím na ich závažnosť a urgentnosť, a po odbornom preskúmaní a posúdení Vám zašleme informáciu o výsledku. Na komunikáciu s nami môžete využiť e-mailový kontakt: info@umwear.com.

15. Záverečné ustanovenie

15.1 Informácia o dĺžke trvania zmluvy a o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa Zmluvy uzatvárané prostredníctvom nášho e-shopu majú charakter spotrebiteľskej kúpnej zmluvy alebo zmluvy o zhotovení veci na zákazku. Najčastejší spôsob zániku tejto zmluvy je splnením záväzkov oboch zmluvných strán. Predávajúci má povinnosť dohodnutý tovar alebo službu kupujúcemu riadne a včas dodať a kupujúci má povinnosť dohodnutý tovar alebo službu prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. Uvedené zmluvy môžu tiež zaniknúť všeobecnými spôsobmi zániku záväzku, a to najmä odstúpením od zmluvy. V uvedených prípadoch nejde o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť.

15.2 Všetky vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach neupravovaných týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskeho zákonníka a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

15.3 Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky zmeniť v prípade legislatívnych zmien.

15.4 Všeobecné obchodné podmienky sú platné s účinnosťou od 17.4.2023.

15.5 Schválenie týchto všeobecných obchodných podmienok (VOP) zo strany kupujúceho Okamihom keď kupujúci na stránkach www.umwear.com klikne na odkaz „objednať s povinnosťou platby“, má sa za to, že kupujúci sa riadne oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami, tieto si preštudoval a tým aj akceptoval. VOP sa týmto stávajú neoddeliteľnou súčasťou dohody zmluvných strán.